Skip to main content
Privacy verklaringPraktijk Reflaction

Privacy

Voor een goed verloop van de therapie is het noodzakelijk dat ik, als je behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Jouw dossier bevat, naast algemene persoonsgegevens, aantekeningen over je problematiek, (geestelijke) gezondheid en gegevens over de uitgevoerde behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor je therapie noodzakelijk zijn en die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld je huisarts.

Ik doe er alles aan om jouw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Praktijk Reflaction houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met jouw persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens.
 • als je behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Gebruik

De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met je expliciete toestemming.
 • Met uw toestemming voor gebruik bij waarneming tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.
 • Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen.

Bewaartermijn

De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals de wet op de behandelovereenkomst vereist, 20 jaar bewaard.

Minderjarigen

Voor wat betreft minderjarigen geldt dat de persoonsgegevens van minderjarigen alleen worden verwerkt als een ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger daar toestemming voor heeft gegeven.

Privacy op de zorgfactuur

Op de zorgfactuur die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze factuur kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • naam, adres en woonplaats
 • geboortedatum
 • datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling
 • de kosten van het consult

In kaart brengen websitebezoek

Mijn website gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers deze website gebruiken. Google heeft geen toestemming de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten en de IP-adressen worden geanonimiseerd.

Vragen

Als je naar aanleiding van mijn Privacy Verklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met mij op.